You are here: Home

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

พันธกิจ มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง...

พ.ย.20

ขอถวายอภิสัมมานสักการะ แด่ สมเด็จพระญาณสังวร

อีเมล พิมพ์ PDF

 
พ.ค.02

พิธีประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อีเมล พิมพ์ PDF

กำหนดการ พิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ อาคาร มวก. ๘๔ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กำหนดการ | ชมการถ่ายทอดสด | การซ้อมรับปริญญาบัตร | สถิติผู้ำสำเร็จการศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...
 
ม.ค.26

ประกาศ ! เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อประสานงาน

อีเมล พิมพ์ PDF


ประกาศ! เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
ทุกท่านสามารถรับข่าวสาร ชมภาพกิจกรรม และประสานงานกับทางมหาวิทยาลัย ได้ผ่านทาง
-----------------------------------------------------------------
Fanpage (Facebook) :
มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี หรือ ศูนย์บัณฑิตศึกษาวิทยาเขตอุบลราชธานี 

 
ม.ค.02

วันครบรอบการสถาปนา 25 ปี มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี

อีเมล พิมพ์ PDF

ประมวลภาพวันครบรอบการสถาปนาวิทยาเขตอุบลราชธานี "เหลียวหลังแลหน้า ๒๕ ปี มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ ปี และฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้" ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ชมภาพคลิกที่นี่


 
ธ.ค.20

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโรงทาน

อีเมล พิมพ์ PDF

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโรงทาน ถวายสังฆทาน น้ำดื่ม-น้ำปานะ ภัตตาหารคาวหวาน แด่พระนิสิตที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ ๒๐-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

แจ้งความประสงค์บริจาคได้ที่
พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญฺโญ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอุบลราชธานี
พระครูปลัดหงษ์หิน ฐิตธมฺโม เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต โทร.045-422163, 083-7316768, 088-9454565

อ่านเพิ่มเติม...
 
ก.ย.07

ประมวลภาพบรรยากาศอาคารศาลาปฏิบัติธรรม (ดงบั้งไฟ)

อีเมล พิมพ์ PDF


ประมวลภาพอาคารศาลาปฏิบัติธรรมและอาคารเรียนประจำของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี (ดงบั้งไฟ) ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ชมภาพทั้งหมดคลิกที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...
 
ส.ค.13

ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕

อีเมล พิมพ์ PDF

พระครูสารกิจโกศล รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี และ พระครูธรรมธรศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโน ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จัังหวัดอยุธยา ชมภาพคลิกที่นี่

 
ส.ค.13

ปาฐกถา "บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประชาคมอาเซียน"

อีเมล พิมพ์ PDF

พระครูสารกิจโกศล รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมฟังปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง "บทบาทของมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประชาคมอาเซียน" จัดโดย สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสถาน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม ชมภาพคลิกที่นี่


 
ส.ค.11

ประมวลภาพถวายสามีจิกรรมพระเถรานุเถระ ประจำปี 2555

อีเมล พิมพ์ PDF

เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 พระครูสารกิจโกศล (สุดใจ นิสฺโสโก ป.ธ.๔, Ph.D.) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร, บุคลากร และอาจารย์ประจำวิทยาเขตอุบลราชธานี เข้าสักการะและถวายสามีจิกรรมแด่พระเถรานุเถระ ตามลำดับดังรายชื่อต่อไปนี้

     1. พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขญาโณ น.ธ.เอก) เจ้าคณะภาค ๑๐ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
     2. พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร ป.ธ.๓) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา
     3. พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙) อธิการบดี เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
     4. พระเทพกิตติโมลี (ทองสูรย์ สุริยโชโต ป.ธ.๘) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
     5. พระราชโมลี (พรหมา สปฺปญฺโญ ป.ธ.๙) รองเจ้าคณะภาค ๑๐ วัดจักรวรรดิราชาวาส 

** (คลิกที่ชื่อพระเถระเพื่อชมภาพ) 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ต.ค.27

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ

อีเมล พิมพ์ PDF

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี
จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     พระครูสารกิจโกศล รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอุบลราชธานี ได้จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยกำหนดจัดอบรมปฏิบัติธรรมขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ สถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ๗ แห่ง ได้แก่
          ๑. มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๗๒
รูป
          ๒. บ้านสวนสุขวิช ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ๗๘ รูป
          ๓. วัดสัลเลขธรรม (วัดป่าบ้านถ่อน) ตำบลแพงใหญ่ อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ๑๐๐ รูป
          ๔. วัดแก้วรังษี ตำบลดอนใหญ่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ๗๒ รูป
          ๕. สวนพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ๑๖๘ รูป
          ๖. วัดดอนยูง ตำบลจิกเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ๘๓ รูป
          ๗. วัดสุวรรณาราม ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ๖๕ รูป

     เพื่อที่จะพัฒนาทางด้านจิตใจควบคู่กับการพัฒนาด้านวิชาการของพระนิสิตให้ เป็นบุคคลากรที่มีคุณค่าเป็นที่พึ่งของพระพุทธศาสนาและประเทศชาติต่อไป จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านไปร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า-เพล และน้ำดื่ม-น้ำปานะในวันและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม...
 
พ.ย.27

ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

ขอเชิญร่วม "โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ" เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ตำบลกุดลาด อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ - วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ชมภาพคลิกที่นี่

 
พ.ย.16

วิทยาเขตอุบลราชธานี บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

อีเมล พิมพ์ PDF


เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐ น. พระครูสารกิจโกศล ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม(พระอารามหลวง) ได้นำพาผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่นิสิตและอุบาสกอุบาสิกา นำสิ่งของข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มผ้าห่ม และยารักษาโรค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมมูลนิธิชัยพัฒนา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารคณาจารย์จากส่วนกลางที่มาปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอยู่ สามารถชมภาพผู้ที่มาบริจาคได้โดยการคลิกที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...
 
หน้า 1 จาก 4

ติดตามข่าวจาก Facebook


กด Like, ถูกใจ เพื่อติดตามข่าวสาร

วีดีโอแนะนำจากยูทูป

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมจร.
ตรวจเยี่ยม มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี




พระธรรมโกศาจารย์ ให้โอวาทแด่
คณะผู้บริหาร มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี


พระธรรมโกศาจารย์ และคณะผู้บริหาร
ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณหน้าอาคารมจร.




พระครูสารกิจโกศล กล่าวขอบคุณ
พระธรรมโกศาจารย์ ที่ได้เมตตาเยี่ยม


พระครูสารกิจโกศล กล่าวปิดการบรรยาย
การเผยแผ่ธรรมกับวิธีที่ต้องเปลี่ยนแปลง


เวลา

ระบบสมาชิก

แบบสำรวจ

มจร.ควรปรับปรุงแก้ไขเรื่องใด
 

บริการต่างๆ ของมหาจุฬาฯ


พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
mcutv ทีวีออนไลน์
ธรรมออนไลน์
วิดีโอออนดีมานด์

ดาวน์โหลด

FOREWEBSITE.NET


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้33
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้92
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้334
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว663
mod_vvisit_counterเดือนนี้1316
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2924
mod_vvisit_counterทั้งหมด155139

ออนไลน์ (20 นาทีที่แล้ว): 3
ไอพีของคุณ: 54.227.62.141
,
Today: 04 17, 2014

บริการต่างๆของมจร.

ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ
อาคารรับรองอาคันตุกะ
ระบบทุนการศึกษา
มจรกับการประชุมนานาชาติ
สถาบันภาษา
โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาวะการมีงานทำของนิสิต
กระทู้ถาม-ตอบ
พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม
โรงเรียนบาลีเตรียม
ระบบงานวิจัย
มหาจุฬาฯ อยุธยา
การจัดการความรู้
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์
รายงานประจำปี