You are here: Home

มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

พันธกิจ มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี


มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ยินดีต้อนรับผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง...

ต.ค.22

อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การเขียนหัวข้อวิทยานิพนธ์"

อีเมล พิมพ์ PDF

ประมวลภาพโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนหัวข้อวิทยานิพนธ์" ศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมพรหมวชิรญาณ โดย พระครูสารกิจโกศล ดร. รองอธิการบดีมจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนา  พระมหาทวี มหาปญฺโญ ป.ธ.๙ ผศ.,ดร. เป็นวิทยากรในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชมภาพคลิกที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...
 
ก.ย.25

กิจกรรมสมาธิภาวนาชนะความเครียด สมาธิจิตพิชิตความทุกข์

อีเมล พิมพ์ PDF

ประมวลภาพกิจกรรม "สมาธิภาวนาชนะความเครียด สมาธิจิตพิชิตความทุกข์" (งานเกษียณอายุ ผศ.บัญชา จำปารักษ์, มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่วัดที่ประสบอุทกภัย, เทศน์จากพระอาจารย์บุญเสริม ธมฺมปาโล) ซึ่งจัดโดย พระใบฏีกาสุพจน์ ตปสีโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ ชมภาพคลิกที่นี่

อ่านเพิ่มเติม...
 
ก.ย.17

งานทอดผ้าป่าสามัคคี และการประกวดเทศน์แหล่ ๓ ธรรมาสน์

อีเมล พิมพ์ PDF

ประมวลภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคี ฟังเทศน์ ๕ ภาษา (ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา อินเดีย) และการประกวดเทศน์แหล่ ๓ ธรรมาสน์ ของพระนิสิตวิทยาเขตอุบลราชธานี  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตอุบลราชธานี ดงบั้งไฟ ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันเสาร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ ชมภาพคลิกที่นี่

 
ก.ย.10

พระธรรมโกศาจารย์ และคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมวิทยาเขตอุบลฯ

อีเมล พิมพ์ PDF

วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, เจ้าคณะภาค ๒ วัดประยุรวงศาวาส กทม. พระธรรมสิทธินายก เจ้าคณะภาค ๑๐ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กทม. และคณะผู้บริหารส่วนกลาง ตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ชมภาพคลิกที่นี

 
ก.ย.09

คณะผู้บริหาร มจร.อุบลฯ ถวายมุทิตาสักการะ พระเทพกิตติมุนี

อีเมล พิมพ์ PDF

วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ คณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี น้อมถวายมุทิตาสักการะแด่ พระเดชพระคุณพระเทพกิตติมุนี เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม(พระอารามหลวง), ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และประธานสภาวิทยาเขตอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๗ รอบ ๘๔ ปี ชมภาพคลิกที่นี

 
ก.ย.07

ขอน้อมถวายการต้อนรับ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดี มจร.

อีเมล พิมพ์ PDF

พระครูสารกิจโกศล ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี และคณะผู้บริหาร บุคลากร นิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ขอถวายการต้อนรับ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะผู้บริหารส่วนกลาง ด้วยความเคารพยิ่ง วันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 
ก.ย.06

สัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ"

อีเมล พิมพ์ PDF

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔ โดย พระครูสารกิจโกศล ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมแซน้อย ๑ ตำบลนิคมลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ชมภาพคลิกที่นี่

 
ส.ค.31

ประชุมประชาพิจารณ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

อีเมล พิมพ์ PDF

พระครูสารกิจโกศล รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมประชุมประชาพิจารณ์ ร่างแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๙) วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มจร.วังน้อย อยุธยา ชมภาพคลิกที่นี่

 
ส.ค.29

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจำปี ๒๕๕๔

อีเมล พิมพ์ PDF

ประมวลภาพประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เมื่อวันพฤหัสที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมพระพรหมวชิรญาณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ชมภาพคลิกที่นี่

 
ส.ค.27

คณะผู้บริหาร มจร.อุบลฯ ตรวจเยี่ยมสำนักวิทยบริการ วัดสระเกษ

อีเมล พิมพ์ PDF

พระครูสารกิจโกศล ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร มจร.วข.อุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมสำนักวิทยบริการ วัดสระเกษ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ชมภาพคลิกที่นี่

 
ส.ค.24

อบรมคุณธรรมและจริยธรรมน้อมนำมารยาทไทยพุทธ

อีเมล พิมพ์ PDF

พระครูสารกิจโกศล ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมน้อมนำมารยาทไทยพุทธ โดยคณะทีมงานพระวิทยากร มจร.อุบลฯ เป็นผู้บรรยาย ณ โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ชมภาพคลิกที่นี่

 
หน้า 2 จาก 4

ติดตามข่าวจาก Facebook


กด Like, ถูกใจ เพื่อติดตามข่าวสาร

วีดีโอแนะนำจากยูทูป

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมจร.
ตรวจเยี่ยม มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี
พระธรรมโกศาจารย์ ให้โอวาทแด่
คณะผู้บริหาร มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี


พระธรรมโกศาจารย์ และคณะผู้บริหาร
ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณหน้าอาคารมจร.
พระครูสารกิจโกศล กล่าวขอบคุณ
พระธรรมโกศาจารย์ ที่ได้เมตตาเยี่ยม


พระครูสารกิจโกศล กล่าวปิดการบรรยาย
การเผยแผ่ธรรมกับวิธีที่ต้องเปลี่ยนแปลง


เวลา

ระบบสมาชิก

แบบสำรวจ

มจร.ควรปรับปรุงแก้ไขเรื่องใด
 

บริการต่างๆ ของมหาจุฬาฯ


พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬา
mcutv ทีวีออนไลน์
ธรรมออนไลน์
วิดีโอออนดีมานด์

ดาวน์โหลด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้98
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้150
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้366
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว853
mod_vvisit_counterเดือนนี้3043
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1806
mod_vvisit_counterทั้งหมด166442

ออนไลน์ (20 นาทีที่แล้ว): 2
ไอพีของคุณ: 54.83.230.137
,
Today: 07 22, 2014

บริการต่างๆของมจร.

ห้องสมุดออนไลน์นานาชาติ
อาคารรับรองอาคันตุกะ
ระบบทุนการศึกษา
มจรกับการประชุมนานาชาติ
สถาบันภาษา
โรงเรียนบาลีเตรียม
ประมวลภาพกิจกรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ภาวะการมีงานทำของนิสิต
กระทู้ถาม-ตอบ
พระครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ค่ายวัยใส ใจสะอาด เปรื่องปราชด้วยธรรม
โรงเรียนบาลีเตรียม
ระบบงานวิจัย
มหาจุฬาฯ อยุธยา
การจัดการความรู้
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์
รายงานประจำปี